Telefon1  797 412 747

    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sporządzanie bilansów miesięcznych w teorii i praktyce

Bilans to zestawienie aktywów i pasywów na początku i na końcu danego okresu sprawozdawczego. Może być to więc zarówno rok, mówimy wtedy o bilansie rocznym, jak i miesiąc, gdy mamy do czynienia z bilansem miesięcznym. Bilanse sporządzane są przez podmioty prowadzące księgowość na zasadzie pełnej rachunkowości. W bilansach znajdziemy składniki majątkowe firmy i jej źródła finansowania, innymi słowy – jest to przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Aktywa dzielimy w bilansie na szereg kategorii, a są to przede wszystkim:

  • aktywa trwałe – w skład których wchodzą nie tylko aktywa rzeczowe, ale także wartości niematerialne i prawne, należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
  • aktywa obrotowe – gotowe do wykorzystania zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
  • posiadane akcje – czyli udziały własne.

Wartość aktywów powinna być skorygowana o odpisy aktualizujące wartość składników rzeczowych oraz odpisy amortyzacyjne.

Jeżeli chodzi natomiast o pasywa, wymienić możemy:

  • kapitał własny – na który składa się kapitał podstawowy i zapasowy, a także kapitał z aktualizacji wyceny,
  • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Należy podkreślić, że prawidłowo sporządzony bilans miesięczny posiadać powinien poniższe cechy:

  • zupełność – uwzględnienie wszystkich danych dotyczące zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły w danym miesiącu,
  • rzetelność – prezentacja składników zgodnie ze stanem rzeczywistym co do ich rodzaju i wartości,
  • sprawdzalność – możliwość porównania pozycji bilansu ze źródłami, z których pochodzą,
  • ciągłość – bilans zamknięcia jednego miesiąca powinien być automatycznie bilansem otwarcia kolejnego,
  • przejrzystość – właściwa forma prezentacji, umożliwiająca łatwą analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.